Tea Party 1907
Homework 2 1908
Dolly's Toilet 1908